ریاضی صنف ششم

نسخه پی دی اف (PDF) کتاب درسی ریاضی صنف ششم را از اینجا دانلود کنید.

درس اول: اعداد رومی(ارقام رومی) برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس اول: پاسخ به سوال های صفحۀ دو . برای دیدن ویدیوی درس اینجاکلیک کنید.

پایان درس اول: تاریخ عدد صفر. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

فصل اول: قابلیت‌های تقسیم

درس دوم: قابلیت تقسیم یا بخش پذیری. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دوم: قابلیت تقسیم بر دو و سه. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دوم: قابلیت تقسیم بر چهار و پنج. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دوم: قابلیت تقسیم بر۱۰٫۹٫۶. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دوم: حل تمرین فعالیت صفحه سه. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دوم: حل تمرین فعالیت صفحه چهار. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دوم: حل سوالات صفحه پنجم. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

 ادامه درس دوم: ادامه حل سوالات صفحه پنجم. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

درس سوم: تعریف اعداد اولیه و اعداد مرکّب. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس سوم: اعداد اولیه و مرکّب. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس سوم: کاربردهای اعداد اولیه. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

پایان درس سوم: حل تمرینات درس. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

لیست اعداد اول از یک تا یک میلیون(پی‌دی اف) از اینجا دانلود کنید.

درس چهارم: اعداد توان‌دار(طاقت-طاقت‌نما). برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس چهارم: حل تمرینات درس. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس چهارم: حل تمرینات درس. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

 فصل دوم: کسر‌های عام و اعشاری

انیمیشن کسرساز(یکنوع بازی جذاب ریاضی) اینجا کلیک کنید.

درس پنجم: کسرعام- تعریف کسر عام. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس پنجم: تعریف عددکسری. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس پنجم: کسرعام- غیرواجب کردن کسر. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس پنجم: مقایسه کردن کسرها. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

 ادامه درس پنجم: تمرین و ساده کردن کسرها. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس پنجم: تمرین و ساده کردن کسرها. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس پنجم: تمرین و ساده کردن کسرها. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس پنجم: تمرین های صفحه ۲۶. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس پنجم: تمرین های صفحه ۲۶. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

درس ششم: جمع، ضرب و تقسیم کسر عام. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس ششم: جمع و تفریق کسر عام. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس ششم: ضرب و تقسیم کسر عام. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس ششم: تمرین‌ها-۱. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس ششم: تمرین‌ها-۲. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس ششم: تمرین‌ها-۳. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس ششم: تمرین‌ها-۴. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس ششم: تمرین‌ها-۵. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس ششم: تمرین‌ها-۶. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس ششم: تمرین‌ها-۷. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس ششم: تمرین‌ها-۸. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس ششم: تمرین‌ها-۹. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس ششم: تمرین‌ها-۱۰. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

درس هفتم: تعریف کسر اعشار. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس هفتم: تعریف کسر اعشار. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس هفتم: کشر اعشار. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس هفتم: کشر اعشار. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

درس هشتم: جمع و تفریق کسر اعشار. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس هشتم: جمع و تفریق. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس هشتم: ادامه تمرین قبلی. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس هشتم: جواب سوالات صفحه ۴۱. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس هشتم: جواب سوالات صفحه ۴۳. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس هشتم: جواب سوالات صفحه ۴۵-۴۶. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس هشتم: جواب سوالات صفحه ۴۶-۴۹. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

تمرین‌های درس هشتم: جواب سوالات صفحه ۴9-۵۲. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

پایان تمرین‌های درس هشتم: جواب سوالات صفحه ۵۲. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

درس نُهم: تبدیل کسر عام به کسر اعشار. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس نُهم: تبدیل کسر اعشار به کسر عام. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس نُهم: تمرین‌های درس نُهم. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

فصل سوم: نسبت، تناسب و فیصد

درس دهم: تعریف نسبت و تناسب. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دهم  نسبت و تناسب. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دهم: نسبت و تناسب و تمرین‌ها ۱. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دهم: نسبت و تناسب و تمرین‌ها ۲. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دهم: نسبت و تناسب و تمرین‌‌ها ۳. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دهم: حل تمرین‌‌ها. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دهم: حل تمرین‌‌ها. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دهم: حل تمرین‌‌ها. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

درس یازدهم: تعریف و محاسبه فیصد. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس یازدهم: تعریف و محاسبه فیصد دو. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس یازدهم: تعریف و محاسبه فیصد سه. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس یازدهم: حل تمرین‌های فیصد چهار. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس یازدهم: حل تمرین‌های فیصد پنج. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

فصل چهارم: واحدهای اندازه گیری در سیستیم بین المللی SI

درس دوازدهم: واحدهای اندازه گیری. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دوازدهم: سیستیم متریک دو. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دوازدهم: سیستیم متریک سه. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس دوازدهم: تبدیل اجزای واحدها. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

فصل پنجم: هندسه و ابزارهای هندسی

درس سیزدهم: آلات و ابزارهای هندسی. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس سیزدهم: بازی با ابزارهای هندسی مجازی. برای نمایش اینجا کلیک کنید.

ادامه درس سیزدهم: وضعیت خط در هندسه. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

درس چهاردهم (پایانی): اشکال هندسی. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس چهاردهم: انواع اشکال هندسی دو. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس چهاردهم: انواع اشکال هندسی سه. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس چهاردهم: انواع اشکال هندسی چهار. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

 

 پیشنهاد و انتقادات شما در کیفیت تدریس و روش بهتر تدریس به ما کمک خواهد کرد. می‌توانید از طریق صفحه نظرات شما و یا از طریق صفحه فیسبوک وبسایت برای ما بنویسید.

علی تابش - مدیریت وبسایت

 

Go to top