فیزیک صنف هفتم

 

فصل اول: اندازه گیری و مفهوم اندازه گیری

 

انیمیشن جذاب(the scale of the universe): جهانی که در آن زندگی می کنیم. اینجا کلیک کنید.

انیمیشن جذاب دیگر(Magnifying the Universe): بزرگنمایی از جهانی که در آن زندگی می کنیم.

 

 

درس اول: واحد های اندازه گیری در سیستم SI. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

ادامه درس اول: واحد های فرعی در سیستم SI. برای دیدن ویدیوی درس اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top